Beschikbare Ruimte

Bekijk samen met ons wat de mogelijkheden zijn op het park?

Lees meer!

Masterplan

POM Antwerpen investeert voortdurend in nieuwe infrastructuur op het park, op eigen kracht of in samenwerking met partners. Dit gebeurt met een doordachte kijk op slim ruimtegebruik, duurzaam bouwen en met oog voor het evenwicht tussen natuur en werken. Dat unieke karakter wil POM Antwerpen absoluut vrijwaren. POM Antwerpen baseert zich voor de verdere ontwikkeling op een masterplan dat toelaat om flexibel in te spelen op marktvragen, zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van de campus. Ongeveer een kwart van het park werd intussen gerealiseerd; de plannen voor de verdere ontwikkeling liggen klaar. Daarin wordt het gros van het bouwvolume slim geclusterd ten noorden van de Galileilaan. Daardoor krijgt de natuur in de taluds vrij spel. Waterbekkens tussen de gebouwen vangen hemelwater op en brengen structuur in het park. Bovendien creëren ze afstand tussen de gebouwen met minder inkijk en meer privacy als resultaat. Op een R&D-campus is dat niet onbelangrijk. 

Het wetenschapspark biedt uiteenlopende oplossingen aan groeibedrijven op zoek naar ruimte.

De oorsprong van het wetenschapspark vind je in de industrialisatie uit de vorige eeuw, toen in de Rupelstreek klei werd ontgonnen voor de productie van baksteen. De site bestaat uit een grootse vlakte begrensd door lager gelegen meren, de vroegere kleiputten. Maar waar op het vlakke plateau destijds bakstenen te drogen werden gelegd, is het vandaag de plaats waar enkele honderden ondernemers en wetenschappers aan de toekomst bouwen.

Biodiversiteit

Het wetenschapspark grenst aan natuurdomein Walenhoek, een groene long in de Rupelstreek. Je vindt er een gevarieerd landschap met broekbossen, hooilandjes en ruigtes. In de vele vijvers die het domein telt, broeden meer dan 160 vogelsoorten. Heel wat trekvogels vinden er een geliefkoosde overwinteringsplek. Ook amfibieën, reptielen, libellen en juffers komen hier aan hun trekken.

POM Antwerpen is er zich van bewust dat er bij het ontginnen van gebieden voor industrie, ook aandacht moet zijn voor het in stand houden van natuur en leefomgeving. We willen daarom de biodiversiteit; de grote verscheidenheid aan dieren, planten en habitatten in het park ondersteunen. Met ons biodiversiteitsplan en bosbeheerplan willen we de aanwezige fauna en flora determineren en het voorbestaan ervan verzekeren.

In mei rooiden we binnen het bouwkader gericht enkele jonge berken, waarna de grond werd gelijkgetrokken en een bloemenweide werd ingezaaid om bijen en andere insecten meer kans te geven zich op het park te ontwikkelen. Het was deze zomer dan ook plezierig bloemen en vlinders spotten op het park.

Benieuwd naar onze campus?

Plan een locatiebezoek in en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.