Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Interview Tom De Vries - burgemeester gemeente Niel

2022/09/19

“Sinds POM Antwerpen tien jaar geleden verantwoordelijk werd voor de ontwikkeling en beheer van het Wetenschapspark, zijn er grote stappen gezet. Het is nu aan het lokaal bestuur en POM om die lijn door te trekken  en van het Wetenschapspark een troef voor deze regio te maken”.
– Tom De Vries, burgemeester van Niel


Er kwamen heel wat gebouwen (en bedrijven) bij, de infrastructuur werd vernieuwd en een ambitieus inrichtingsplan tekent de contouren van de verdere uitbouw, waarbij synergie met omgeving en natuur centraal staan. De gemeente Niel bleek in het hele traject een waardevol klankbord. Het is nu aan het lokaal bestuur en POM Antwerpen om die lijn door te trekken en van het park een troef voor deze regio te maken. Tijd voor een gesprek met Tom De Vries, burgemeester van Niel. 

 

“Als gemeente zijn we erg blij met de aanwezigheid van het Wetenschapspark”, steekt de burgemeester van wal. “De Rupelstreek heeft een rijk verleden als bakermat van de baksteenindustrie. Een tijd lang waren we zelfs de motor achter de Vlaamse welvaart. Alleen hebben wij in deze regio snel de impact van globalisering gevoeld, waardoor we de steenbakkerijen stuk voor stuk verloren zijn. In de Rupelstreek is er ook geen echte reconversie gebeurd en de aandacht van hogere beleidsinstanties kwam pas laat echt op gang. Een jammere zaak. Vandaag zetten we wel sterk in op de bescherming van ons industrieel erfgoed, dat is belangrijk. Maar als regio moeten we de ambitie hebben om verder de omschakeling te maken, om andere sectoren te vinden waarin we kunnen uitblinken. Het Wetenschapspark is in dat opzicht een prachtige opportuniteit en symboliseert ook mooi de kentering die we maken van fysieke arbeid naar geestelijke arbeid. We zijn dus blij dat POM Antwerpen (eigenaar en ontwikkelaar van het park) er is om die achterstand in te halen.”

 

Waar ziet u de grootste meerwaarde vanuit het Wetenschapspark? 

“Goh, er zijn er meerdere. In de eerste plaats ben ik dankbaar dat POM Antwerpen zich inspant om innovatieve bedrijven naar het park te halen en op die manier bij te dragen aan de herpositionering en de visibiliteit van de gemeente en bij uitbreiding van de hele streek. Het is pas sinds de overname door POM Antwerpen dat het project echt aan snelheid wint. Inwoners uit de gemeente kunnen op het park aan de slag of werknemers van de bedrijven kunnen zich in Niel vestigen. Ook dat laatste is uiteraard belangrijk. We hebben op dat vlak als gemeente trouwens vele troeven in handen. Er is onze centrale ligging, het unieke karakter van de streek en het feit dat woningen in deze regio nog betaalbaar zijn. Daarnaast ben ik zeer blij dat via het Wetenschapspark ook de Universiteit Antwerpen lokaal verankerd is. Wanneer vandaag een regio getroffen word door economische rampspoed, is de overheid er sterk op gericht om samen met andere maatschappelijke stakeholders zoals kennisinstellingen of sectorfederaties, werk te maken van ambitieuze reconversieplannen. Als Rupelstreek hebben we die steun gemist. Dat via het park partijen als de Universiteit Antwerpen ook in de streek aanwezig zijn, is een meerwaarde. Een ander, meer praktisch voorbeeld, is de inzet van het Log!Ville gebouw als vaccinatiecentrum tijdens de pandemie."         

 

Waar ziet u de belangrijkste uitdagingen? 
 
“Mobiliteit blijft een grote uitdaging, al zijn er al stappen gezet. De bereikbaarheid van het park is de voorbije jaren verbeterd, zeker met de trein. Daarnaast is de fietsostrade tussen Antwerpen en Willebroek ook een stap vooruit. Vanuit gemeente Niel dringen we ook sterk aan bij Schelle en Hemiksem om werk te maken van de doortrekking van de fietsostrade. Verder inzetten op de modal shift blijft noodzakelijk.  In dat opzicht ben ik ook erg blij met de realisatie van de vervoersregio arrondissement Antwerpen, waarbinnen op een gestructureerde manier gekeken wordt naar het aanbod van deelfietsen. Waar er vroeger veel versnippering was, gaan we nu in zee met 1 leverancier, Donkey Republic, wat het voor de klant uiteraard een pak gemakkelijker maakt. Dat ook een grote speler in de regio als het Wetenschapspark meteen instapt, is een opsteker. We bekijken met POM ook hoe we werk kunnen maken van een gezamenlijk aanbod aan deelwagens, dus ook daar maken we vorderingen. We moeten af van de gewoonte waarbij iedereen met zijn wagen tot aan het werk komt. Maar om daar beweging in te krijgen, moet je eerst een kader creëren waarbij je comfortabel de switch kan maken van wagen naar bijvoorbeeld fiets. Ik ben blij vast te stellen dat daar ook binnen het park meer en meer aandacht naartoe gaat."

 

Hoe ziet u de toekomst? 

"Heel positief. Het masterplan dat de krijtlijnen vastlegt waarbinnen het park zich verder kan ontplooien, is evenwichtig. De plannen zijn ambitieus, maar inpasbaar in de omgeving. Wel zou ik graag zien dat de connectie tussen lokaal ondernemerschap en het Wetenschapspark nog verder groeit. Dat is een puntje waarrond we met POM Antwerpen graag aan de slag gaan.”

 

En uiteraard hebben we aan die oproep graag gevolg gegeven. Op 30 juni organiseerden we op initiatief van schepen voor lokale economie, Ellen Brits, een zeer gesmaakte netwerkavond, waarbij ondernemers van het park en de gemeente konden kennis maken onder goedkeurend oog van ondernemerscoach Kamal Kharmach. Een eerste initiatief maar zeker niet het laatste.